tytul

eea grants wm

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Jak wspólnie kreowaliśmy gminną politykę społeczną…

Dobiegła końca realizacja projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”, w związku z czym nadszedł czas na dokonanie pierwszych podsumowań. Pierwszych, ponieważ po czasie na pewno pojawią się różne refleksje…

Projekt realizowaliśmy od marca 2014 r. do lutego 2015 r. w partnerstwie z sześcioma gminami wiejskimi województwa warmińsko-mazurskiego: Dźwierzutami, Górowem Iławeckim, Iławą, Jonkowem, Kozłowem oraz Sorkwitami. Jego cel stanowiło zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kreowanie lokalnej polityki służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieraniu integracji oraz podnoszeniu szans edukacyjnych i zawodowych. I udało się ten cel zrealizować - w działaniach projektowych prowadzonych na terenie partnerskich gmin, takich jak spotkania informacyjno-promocyjne, warsztaty planowania strategicznego oraz spotkania konsultacyjne wzięło udział łącznie 547 osób. Wśród nich byli przedstawiciele różnych obszarów aktywności: samorządu terytorialnego, administracji rządowej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i kościelnych oraz grup nieformalnych, jednak w głównej mierze - mieszkańcy, którzy nie przypisują się do żadnego ze wskazanych obszarów, a którzy wzięli udział w projekcie ze względu na to, że interesują się sprawami ich „małej Ojczyzny”.

W trakcie realizacji projektu zorganizowaliśmy:
- 6 spotkań informacyjno-promocyjnych,
- 12 spotkań zespołów zadaniowych ds. opracowania strategii,
- 24 warsztaty strategiczne,
- 18 spotkań otwartych,
- seminarium kończące projekt.

Najbardziej namacalnym i zarazem trwałym efektem projektu są gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych opracowane na lata 2015-2020. Wyrażamy jednak nadzieję, że największa i najtrwalsza będzie zmiana w postawach mieszkańców, którzy wzięli w nim udział - że będą czuli oni potrzebę uczestniczenia w kreowaniu lokalnych polityk publicznych; że będą identyfikować się z wypracowywanymi wspólnie rozwiązaniami istniejących problemów; że będą mieć więcej odwagi, aby integrować i zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Pozytywne są również zmiany w świadomości władz gmin, polegające na dostrzeżeniu potrzeby włączania mieszkańców, a także płynących z tego długofalowych korzyści.
Dziękujemy Partnerom oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w realizacji projektu za wysiłek i zaangażowanie, kreatywność i aktywną postawę, a także za miło spędzony czas, możliwość poznania interesujących ludzi oraz zobaczenia ciekawych miejsc. 

Strategiczne planowanie polityki społecznej... - mini-poradnik
Jak wspólnie kreowaliśmy gminną politykę społeczną
Partycypacyjne planowanie polityk publicznych

Seminarium podsumowujące projekt - 17 lutego 2015 r.
Do końca realizacji projektu pozostało jeszcze parę dni - w związku jednak z tym, że procesy partycypacyjnego planowania strategicznego w gminach zostały już zakończone, mogliśmy dokonać podsumowania działań, a także zastanowić się nad wyzwaniami, w obliczu których stoją samorządy chcące współdziałać z mieszkańcami na polu kreowania polityk publicznych. Służyło temu seminarium, które zorganizowaliśmy 17 lutego br. w Olsztynie.
Pierwsza część spotkania poświęcona była pojęciu partycypacji i jej różnym obliczom - wyzwaniom, ale i korzyściom, jakie ze sobą niesie, a także doświadczeniom projektowym. Wygłoszone zostały następujące prelekcje:
• Jak wspólnie kreowaliśmy gminną politykę społeczną, czyli projekt oczami koordynatora (Izabela Jurzyńska, Wiceprezes OFIP);
• Partycypacja obywatelska w kontekście zasady dobrego rządzenia (dr Krzysztof Szulborski, socjolog, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie);
• Włączanie mieszkańców z perspektywy władz samorządowych (Jacek Jankowski, Wójt Gminy Kozłowo);
• Partycypacyjne planowanie polityk publicznych. Wyzwania i korzyści na podstawie doświadczeń projektowych (Marek Jurzyński, Prezes OFIP).
Drugą część spotkania stanowił panel dyskusyjny nt. Bariery w planowaniu partycypacyjnym i sposoby ich przełamywania, prowadzony przez koordynatorkę projektu oraz eksperta ds. planowania strategicznego. Udział w nim wzięli:
• Dr Krzysztof Szulborski - socjolog, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Wojciech Giecko - Wójt Gminy Jonkowo
• Jacek Jankowski - Wójt Gminy Kozłowo
• Daria Żyro - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie
• Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
• Lidia Mossakowska - Stowarzyszenie „Szałstry”, Radna Gminy Jonkowo
• Wojciech Jankowski - Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie
Dyskusja panelowa, z aktywnym udziałem nie tylko ekspertów, ale również audytorium, toczyła się w trzech obszarach:
1) niedoboru kapitału społecznego; 2) mechanizmów demokratycznych i ich ujemnego wpływu na komunikację pomiędzy władzami i mieszkańcami (m.in. roszczeniowość społeczeństwa, dystans na linii władza - obywatele, konflikt społeczny, niewiedza społeczeństwa w zakresie kompetencji samorządu) a także 3) praktycznych kwestii w dziedzinie prawa, organizacji, logistyki czy finansów, które mogą decydować o skuteczności podejmowanych działań.
Seminarium stanowiło nie tylko zwieńczenie działań podejmowanych w rocznym okresie realizacji projektu w sześciu gminach, ale także przyczynek do dalszej dyskusji na temat wyzwań w zakresie włączania obywateli w proces kształtowania polityk publicznych. 

Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przez Radę Gminy
Gmina Kozłowo - 8 grudnia 2014 http://www.bip.kozlowo.pl/?app=uchwaly&nid=2461
Gmina Jonkowo - 28 stycznia 2015 http://www.jonkowo.naszops.pl/news/gminna-strategia-rozwizywania-problemow-spoecznych-na-lata-2015-2020
Gmina Dźwierzuty - 6 lutego 2015 http://bip.gminadzwierzuty.pl/?c=mdUchwaly-cmPokaz-280
Gmina Górowo Iławeckie - 20 lutego 2015 r. http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/?id=122230
http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=282121
Gmina Sorkwity - 27 lutego 2015
Gmina Iława - 26 czerwca 2015
http://bip.warmia.mazury.pl/ilawa_gmina_wiejska/akty/58/527/w_sprawie_przyjecia_Strategii_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Gminy_Ilawa_na_lata_2015-2020/

Konsultacje społeczne już za nami
Spotkaniem zespołu zadaniowego, które odbyło się 20 stycznia br. w Sorkwitach, zakończyliśmy etap konsultacji społecznych w partnerskich gminach. Jego ideę stanowiło umożliwienie mieszkańcom zapoznania się z projektem strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz zgłoszenia do niego uwag i propozycji, jeżeli takie by się pojawiły. Z tego względu, oprócz konsultacji poprzez formularze, zamieszczone na stronach internetowych gmin, organizowane były również spotkania otwarte w sołectwach. I to właśnie spotkania okazały się najbardziej trafną formą konsultacji dokumentu - mieszkańcy chętnie na nie przychodzili, a rozmowy toczyły się nie tylko na temat samej strategii, ale również jakości życia w gminie, planów poszczególnych sołectw i grup inicjatywnych, a także możliwości aktywizacji społecznej poprzez lokalne organizacje pozarządowe. Trzymamy kciuki za powodzenie pomysłów, o których wiemy, ale na razie nie powiemy…

Raporty z konsultacji społecznych
Gmina Kozłowo http://www.bip.kozlowo.pl/?app=aktualnosci&nid=2409
Gmina Jonkowo http://www.jonkowo.naszops.pl/news/raport-z-konsultacji-spoecznych-projektu-strategii-rozwizywania-problemow-spoecznych-gminy-jonkowo-na-lata-2015-2020
Gmina Dźwierzuty http://www.gminadzwierzuty.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-382
Gmina Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/?id=123104
Gmina Sorkwity http://www.gopssorkwity.idsl.pl/index.php/artykuly-inne/131-raport-z-konsultacji-spolecznychraport-z-konsultacji-spolecznychraport-z-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-sorkwity-na-lata-2015-2020

Spotkania zespołów zadaniowych - zakończenie konsultacji społecznych
4 listopada 2014 r. - Kozłowo
19 listopada 2014 r. - Jonkowo
3 grudnia 2014 r. - Dźwierzuty
10 grudnia 2014 r. - Górowo Iławeckie
15 stycznia 2015 r. - Iława
20 stycznia 2015 r. - Sorkwity

Spotkania otwarte z mieszkańcami partnerskich gmin
18 października 2014 r. - Turówko, Sławka Wielka, Niedanowo (Gmina Kozłowo)
8 listopada 2014 r. - Łomy, Godki, Warkały (Gmina Jonkowo)
22 listopada 2014 r. - Lipniki, Kandyty, Kamińsk (Gmina Górowo Iławeckie)
29 listopada 2014 r. - Łupowo, Stankowo, Orzyny (Gmina Dźwierzuty)
17 grudnia 2014 r. - Ząbrowo, Nowa Wieś, Rudzienice (Gmina Iława)
10 stycznia 2015 r. - Warpuny, Sorkwity, Pustniki (Gmina Sorkwity)

Kalendarium konsultacji społecznych
Gmina Kozłowo - 17-31 października 2014 r. http://www.bip.kozlowo.pl/?app=zarzadzenia&nid=2357&y=2014
Gmina Jonkowo - 27 października - 15 listopada 2014 r. http://www.jonkowo.naszops.pl/news/konsultacje-spoeczne-projektu-strategii-rozwizywania-problemow-spoecznych-gminy-jonkowo-na-lata-2015-2020
Gmina Dźwierzuty - 18 listopada - 1 grudnia 2014 r. http://bip.gminadzwierzuty.pl/?c=mdUchwaly-cmPokaz-274
Gmina Górowo Iławeckie - 20 listopada - 4 grudnia 2014 r. http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/?id=122231
Gmina Iława - 10-31 grudnia 2014 r. http://www.bip.gops.ilawa.pl/40/11/Ogloszenie_o_przeprowadzeniu_konsultacji spolecznych_w_sprawie_projektu_Strategii_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Gminy_Ilawa_na_lata_2015-2020/
Gmina Sorkwity - 18 grudnia 2014 r. - 15 stycznia 2015 r. http://www.gopssorkwity.idsl.pl/index.php/artykuly-inne/129-zarzadzenie-wojta-gminy-sorkwity-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-sorkwity-na-lata-2015-2020

Rozpoczynamy konsultacje społeczne strategii
Kolejnym etapem zaangażowania mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie są konsultacje społeczne dotyczące opracowanych projektów strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pozwolą one poznać opinie osób zainteresowanych na temat dokumentów strategicznych wypracowanych w toku prac diagnostycznych oraz warsztatów.
Konsultacje będą prowadzone w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich mieszkańców, z poszanowaniem suwerenności oraz równych praw wszystkich osób i podmiotów. W każdej gminie planowana jest organizacja trzech spotkań otwartych w różnych miejscowościach oraz udostępnienie projektu strategii (wraz z formularzem zgłaszania uwag) na stronach internetowych gminy/GOPS.

Warsztaty planowania strategicznego - podsumowanie
Spotkaniem w Iławie, które odbyło się 6 listopada, zakończyliśmy etap warsztatów planowania strategicznego. W jego ramach odbyły się 24 warsztaty - po 4 w każdej z partnerskich gmin. Udział w nich brali wójtowie, radni, sołtysi, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, edukacji, służby zdrowia, policji i organizacji pozarządowych, kadra GOPS oraz mieszkańcy nie reprezentujący żadnego ze wskazanych obszarów aktywności. W każdej z gmin obyły się również spotkania z wybranymi grupami społecznymi:

wwb img2

Etap warsztatów planowania strategicznego najszybciej zaczął się w Jonkowie (19 sierpnia), najpóźniej zaś w Iławie (24 września). Ujawnił on różnice w stopniu i obszarach zaangażowania mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji w poszczególnych gminach. Najliczniejszą grupę uczestników zgromadziły warsztaty w Kozłowie i Jonkowie, natomiast najmniejsza, chociaż mocno zaangażowana, uczestniczyła w spotkaniach w Górowie Iławeckim.
Łączna liczba uczestników warsztatów w poszczególnych gminach przedstawia się następująco: Dźwierzuty - 50, Górowo Iławeckie - 44, Iława - 50, Jonkowo - 88, Kozłowo - 99, Sorkwity - 63. Średnia liczba osób uczestniczących w jednym warsztacie kształtuje się od 11 w Górowie Iławeckim do 22 w Jonkowie i 25 w Kozłowie.wwb img3

Warsztaty planowania strategicznego w Gminie Iława
Na początku listopada br. zakończyliśmy realizację warsztatów planowania strategicznego w Gminie Iława. W spotkaniach, które odbyły się 24 września, 6 października i 6 listopada uczestniczyli przede wszystkim członkowie zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii, a wśród nich m.in. przedstawiciele GOPS, Urzędu Gminy, szkół i organizacji pozarządowych oraz sołtysi. Celem tych spotkań było określenie długoterminowych celów i działań na rzecz poprawy jakości życia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponadto, 28 października spotkaliśmy się młodzieżą uczącą się w trzeciej klasie Samorządowego Gimnazjum we Franciszkowie, aby poznać jej opinię na temat jakości życia w Gminie Iława. 

Warsztaty planowania strategicznego w Gminie Górowo Iławeckie
W dniu 15 października zakończyliśmy cykl warsztatów planowania strategicznego w Gminie Górowo Iławeckie. W jego ramach trzykrotnie spotykaliśmy się z członkami zespołu zadaniowego, sołtysami oraz kadrą GOPS, żeby wspólnie określić długoterminowe cele i działania na rzecz poprawy jakości życia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które znajdą swoje odzwierciedlenie w gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020.
Cennymi spostrzeżeniami na temat życia w Gminie Górowo Iławeckie podzieliła się z nami młodzież ucząca się w trzeciej klasie Publicznego Gimnazjum im. Wspólnoty Europejskiej w Kandytach, z którą spotkaliśmy się na czwartym warsztacie. Stanowiły one istotne uzupełnienie perspektywy lokalnych liderów i ekspertów. 

Warsztaty planowania strategicznego w Gminie Sorkwity
Zakończyliśmy cykl spotkań w Sorkwitach. Pomiędzy 19 września a 10 października odbyły się tu trzy warsztaty planowania strategicznego z członkami zespołu zadaniowego oraz władzami (w każdym spotkaniu brało udział kilku radnych gminy, a w jednym z nich uczestniczył również wójt), a także jeden warsztat z samymi mieszkańcami.
Spotkania robocze z lokalnymi liderami pozwoliły zidentyfikować priorytety oraz wypracować kluczowe założenia wdrożeniowe gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020. Cennym tego uzupełnieniem było spotkanie z mieszkańcami gminy (z 12 różnych miejscowości), którzy nie pełnią funkcji publicznych ani nie pracują w administracji samorządowej, natomiast z racji doświadczania różnych trudności życiowych są osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Poznanie perspektywy mieszkańców pozwoliło zweryfikować adekwatność części przyjętych założeń, a także poszerzyć katalog potrzeb i problemów społecznych występujących w gminie. 

Warsztaty planowania strategicznego w Gminie Jonkowo
W dniu 18 września 2014 roku zakończyliśmy cykl warsztatów strategicznych w gminie Jonkowo. Było to dla nas kolejne wartościowe doświadczenie, ponieważ mieliśmy okazję poznać interesujących ludzi oraz urzekające miejsca. Dwa spotkania odbyły się w sali narad urzędu gminy, zaś po jednym - w Galerii Nowe Kawkowo oraz w siedzibie Stowarzyszenia Szałstry.
Aktywna promocja warsztatów przez GOPS oraz członków zespołu zadaniowego ds. opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych pozwoliła zaangażować do pracy szeroką reprezentację mieszkańców, w tym młodzież gimnazjalną, rodziców, osoby starsze, a także liderów organizacji pozarządowych. Dzięki temu w trakcie spotkań powstał bogaty materiał uwzględniający perspektywę różnych grup i osób. 

Warsztaty planowania strategicznego w Gminie Kozłowo
W okresie od 21 sierpnia do 15 września 2014 roku odbyły się cztery spotkania warsztatowe w gminie Kozłowo. Z lokalnymi liderami i mieszkańcami - członkami zespołu ds. opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz osobami spoza zespołu, spotykaliśmy się, aby rozmawiać o problemach i potrzebach oraz sposobach ich zaspokojenia. Perspektywę lokalnych liderów i ekspertów uzupełniliśmy warsztatami z młodzieżą gimnazjalną uczącą się z Zespole Szkół w Kozłowie i Szkotowie.
Skuteczna promocja warsztatów planowania strategicznego przez kozłowski GOPS (przede wszystkim tzw. marketing szeptany) pozwoliła zgromadzić na spotkaniach reprezentantów władz gminy, sołtysów, pracowników jednostek samorządowych, członków organizacji pozarządowych, a także mieszkańców - osoby obu płci, w różnym wieku, zamieszkujące różne miejscowości. Uczestnicy warsztatów wykazywali dużą kulturę osobistą, aktywność oraz znajomość spraw lokalnych, dzięki czemu praca przebiegała sprawnie i przyjemnie. 

Warsztaty planowania strategicznego w Gminie Dźwierzuty
Dźwierzuty są pierwszą spośród sześciu partnerskich gmin, w których zakończył się trzeci etap projektu. Warsztaty planowania strategicznego odbyły się w terminie od 26 sierpnia do 10 września 2014 roku.
W sali posiedzeń Urzędu Gminy trzykrotnie spotykaliśmy się z członkami zespołu zadaniowego ds. opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020, żeby wspólnie określić długoterminowe cele i działania na rzecz poprawy jakości życia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W warsztatach uczestniczyli jednak nie tylko członkowie zespołu, ponieważ Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej udało się zaangażować w proces niemal wszystkie lokalne instytucje i organizacje oraz mieszkańców gminy.
Cykl warsztatów zakończyło spotkanie z osobami starszymi zamieszkującymi Dźwierzuty, które działają przy Gminnym Ośrodku Kultury jako koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Warsztat był okazją do poznania opinii osób starszych na temat warunków życia, a także ciekawej dyskusji o zmianach, jakie zaszły w gminie od momentu transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. 

26.08. Czwarte spotkanie Grupy Sterującej
W dniu 26 sierpnia 2014 r. w Dźwierzutach odbyło się czwarte spotkanie Grupy Sterującej w ramach projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”. Koordynatorka projektu, ekspert ds. planowania strategicznego oraz kierowniczki partnerskich GOPS-ów omówili stan realizacji projektu w poszczególnych gminach, w szczególności spostrzeżenia po pierwszych warsztatach strategicznych, a także wstępną koncepcję konferencji podsumowującej wdrażanie projektu.

Warsztaty planowania strategicznego czas zacząć
Kolejnym ważnym etapem projektu są warsztaty planowania strategicznego. Zaplanowano, że w każdej gminie odbędą się cztery spotkania robocze, podczas których zostaną wypracowane założenia realizacyjne gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

wwb img1

Przewiduje się udział w warsztatach przedstawicieli rad gmin, sołtysów, pracowników GOPS, urzędów gmin, placówek oświaty, ośrodków kultury, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, liderów społecznych itd. Jest to założenie kluczowe dla powodzenia procesu opracowania strategii - bez włączenia lokalnych ekspertów i opinii publicznej nie będzie możliwe stworzenie dokumentu uwzględniającego w pełni faktyczne potrzeby i oczekiwania społeczne w poszczególnych gminach. Dlatego pracę nad strategiami zwieńczą konsultacje z mieszkańcami.

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego - raport z badań opinii społeczności lokalnych
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem „Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego”, stanowiącym zwieńczenie badań opinii społeczności lokalnych partnerskich gmin projektu. (zobacz raport)

Raport zawiera obrazy sytuacji społecznej sześciu gmin wiejskich: Dźwierzut, Górowa Iławeckiego, Iławy, Jonkowa, Kozłowa oraz Sorkwit, które różnią się od siebie. Każda z nich leży w granicach innego powiatu, niektóre w bliskim sąsiedztwie większych miast, inne trochę od nich oddalone. Każda ma swoją specyfikę, ich mieszkańcy charakteryzują się różną mentalnością i aktywnością, a także różnym poziomem świadomości społecznej i obywatelskiej. Z tego względu wyniki badań mogą okazać się zaskakujące.

W ramach badań społecznych ankietę wypełniło 919 osób, w tym w poszczególnych gminach:
- Dźwierzuty - 142 osoby
- Górowo Iławeckie - 149
- Iława - 259
- Jonkowo - 141
- Kozłowo - 128
- Sorkwity - 100.
Struktura badanej grupy przedstawia się następująco:
- 462 kobiety i 457 mężczyzn
- 805 osób do 64 roku życia i 114 osób w wieku 65 lat i więcej
- 222 osoby korzystające z pomocy społecznej i 697 osób niekorzystających.

30.06. Trzecie spotkanie Grupy Sterującej
W dniu 30 czerwca 2014 r. w Kozłowie odbyło się trzecie spotkanie Grupy Sterującej w ramach projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”. Koordynatorka projektu, ekspert ds. planowania strategicznego oraz kierowniczki partnerskich GOPS-ów omówili stan realizacji projektu w poszczególnych gminach, a także kwestie związane z wkładem własnym oraz strukturą i treścią strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ustalono też terminy pierwszych warsztatów strategicznych.

22.05. Artykuł o projekcie w "Gazecie Olsztyńskiej" (zobacz artykuł)

Badania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych partnerskich gmin
Rozpoczynamy drugi etap projektu, polegający na badaniu opinii społeczności lokalnych partnerskich gmin na temat ich potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego. W każdej z gmin kwestionariusz ankiety wypełni 2,5% mieszkańców, którzy ukończyli 15 rok życia - zróżnicowanych pod względem płci, wieku, a także miejsca zamieszkania oraz sytuacji społeczno-zawodowej.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona trzem kwestiom:
1) Gmina w oczach mieszkańców
2) Problemy społeczne w gminie z perspektywy mieszkańców
3) Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców.
Wyniki badań posłużą przede wszystkim do stworzenia diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej, stanowiącej integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych w każdej z gmin. Ich rola będzie jednak istotna także w tworzeniu świadomości aktywnego uczestnictwa mieszkańców poprzez wypowiedzenie się na temat swoich potrzeb i oczekiwań w obszarze rozwoju społecznego.

Zespoły zadaniowe ds. opracowania strategii w partnerskich gminach
Ważny element procesu planowania strategicznego w partnerskich gminach stanowią zespoły ds. opracowania strategii, powoływane zarządzeniem wójta. Do ich zadań należy m.in. współpraca przy tworzeniu diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy, konsultowanie i opiniowanie materiałów powstających w toku opracowywania strategii, udział w warsztatach strategicznych oraz promocja procesu opracowania strategii wśród mieszkańców.
W skład zespołów wchodzą lokalni „eksperci”, a więc przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych, sołtysi oraz osoby reprezentujące różne dziedziny życia społecznego, takie jak edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo. Katalog reprezentantów zależny jest jednak przede wszystkim od specyfiki danej gminy oraz chęci poszczególnych osób do zaangażowania się w prace nad strategią.

Kalendarium powoływania zespołów zadaniowych w partnerskich gminach:
· 31 marca - Kozłowo
· 17 kwietnia - Jonkowo
· 23 kwietnia - Dźwierzuty
· 30 kwietnia - Iława
· 15 maja - Sorkwity
· 16 maja - Górowo Iławeckie

Działalność zespołów zadaniowych została zainagurowana poprzez spotkania organizacyjne, które miały miejsce w
następujących terminach:
· 24 kwietnia - Kozłowo
· 8 maja - Dźwierzuty
· 12 maja - Jonkowo
· 20 maja - Górowo Iławeckie
· 23 maja - Iława
· 26 maja - Sorkwity

Ciekawostki:
Łączna liczba członków zespołów zadaniowych wynosi 78 osób: Dźwierzuty - 9, Górowo Iławeckie - 9, Iława - 10, Jonkowo - 27, Kozłowo - 12, Sorkwity - 11.
Wśród nich są:
- kierownicy i pracownicy GOPS-ów - 19 osób,
- sołtysi - 11,
- przedstawiciele oświaty - 10,
- radni - 9,
- przedstawiciele organizacji pozarządowych (w tym OSP i organizacji kościelnych) - 8,
- przedstawiciele Urzędu Gminy - 7,
- przedstawiciele policji - 4,
- przedstawiciele służby zdrowia - 3,
- przedstawiciele kultury i sportu - 3,
- wójtowie lub ich zastępcy - 2,
- przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.
Na etapie zainicjowania procesu partycypacyjnego planowania strategicznego odbyło się 6 spotkań zespołów zadaniowych, w których wzięły udział łącznie 72 osoby. 

12.05. Drugie spotkanie Grupy Sterującej
W dniu 12 maja 2014 r. w Jonkowie odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej w ramach projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”. Koordynatorka projektu, ekspert ds. planowania strategicznego oraz kierowniczki partnerskich GOPS-ów omówili stan realizacji projektu w poszczególnych gminach, a także kwestie związane z badaniami społecznymi oraz monitoringiem i ewaluacją projektu.

26.03-22.05. Zainicjowanie procesu partycypacyjnego planowania strategicznego w partnerskich gminach
W dniach od 26 marca do 22 maja 2014 r. w partnerskich gminach zainicjowano proces partycypacyjnego planowania strategicznego. Koordynatorka projektu - Izabela Jurzyńska oraz ekspert ds. planowania strategicznego - Marek Jurzyński odwiedzili każdą gminę, by spotkać się z jej władzami. Na sesjach Rady Gminy bądź wspólnych posiedzeniach komisji, w obecności radnych, wójtów, sekretarzy, pracowników urzędów, sołtysów oraz mieszkańców, omawiano założenia i cele projektu oraz planowane działania ze szczególnym uwzględnieniem ich harmonogramu. Zaprezentowane zostały ponadto zasady partycypacji publicznej i konsultacji społecznych oraz zasady horyzontalne, które będą promowane w projekcie (dobre rządzenie, równość szans, zrównoważony rozwój), a także rola Programu Obywatele dla Demokracji i Funduszy EOG dla całego przedsięwzięcia.
W wystąpieniach podkreślane było istotne znaczenie projektu oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych dla rozwoju lokalnego oraz zachęcanie radnych - jako lokalnych „ekspertów” w zakresie potrzeb i problemów, do udziału w planowanych działaniach, w szczególności w pracach zespołu zadaniowego oraz warsztatach strategicznych.
Projekt spotykał się najczęściej z zainteresowaniem radnych i sołtysów, stając się przyczynkiem do podjęcia dyskusji w jego kluczowych kwestiach. Toczyły się one m.in. wokół sposobów zwiększenia aktywności mieszkańców, realizacji badań społecznych, a także przyszłości przygotowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Okazuje się, iż jest coraz większa potrzeba, aby dokumenty strategiczne znajdowały swoje odzwierciedlenie w programach i projektach, a nie stawały się tzw. „półkownikami”, z których nikt nie korzysta. Z tego względu, szczególnie istotny jest udział mieszkańców w ich tworzeniu, dzięki czemu zaplanowane działania będą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby. Z drugiej strony ważna jest rola lokalnych ekspertów w różnych dziedzinach - edukacji, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, zdrowia czy rynku pracy, którzy pomogą nam znaleźć rozwiązania istniejących w danej gminie problemów społecznych oraz, uwzględniając specyfikę gminy, zaprogramować działania służące przeciwdziałaniu ich powstawaniu w przyszłości. 

Kalendarium spotkań z władzami gmin
26 marca - Jonkowo
31 marca - Górowo Iławeckie
14 kwietnia - Iława
23 kwietnia - Sorkwity
30 kwietnia - Kozłowo
22 maja - Dźwierzuty

Prezentacja o projekcie na sesje rady gminy

Ciekawostki:
Na etapie zainicjowania procesu partycypacyjnego planowania strategicznego w 6 gminach odbyło się 6 spotkań z władzami partnerskich gmin, w których wzięły udział łącznie 132 osoby:
- Dźwierzuty - 18 osób,
- Górowo Iławeckie - 21,
- Iława - 20,
- Jonkowo - 23,
- Kozłowo - 30,
- Sorkwity - 20.
Uczestnikami spotkań byli:
- radni gmin - łącznie 75 osób,
- sołtysi - 25,
- kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek, np. GOPS, GOK - 8,
- wójtowie - 5,
- sekretarzowie - 4,
- skarbnicy - 4,
- pozostali, w tym pracownicy UG i mieszkańcy - 11.

14.03. Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej
Na spotkaniu omówiono harmonogram projektu oraz ustalono „zadania domowe” Lidera i Partnerów do zrealizowania w najbliższym czasie. Szczególny nacisk położono na terminowość realizacji działań, kwestie finansowe, plan promocji oraz zasady komunikacji pomiędzy realizatorami projektu.

Grupa sterująca
W celu sprawnego zarządzania projektem została powołana Grupa Sterująca, w skład której wchodzą: koordynatorka, ekspert ds. planowania strategicznego oraz kierowniczki partnerskich GOPS-ów:
- Krystyna Furtak - GOPS Dźwierzuty
- Lucyna Marecka - GOPS Górowo Iławeckie
- Jolanta Rynkowska - GOPS Iława
- Daria Żyro - GOPS Jonkowo
- Elżbieta Świgoń - GOPS Kozłowo
- Dorota Długozima-Cyba - GOPS Sorkwity
W trakcie realizacji projektu planowane są co najmniej trzy spotkania Grupy Sterującej w celu omówienia bieżących działań oraz dokonania niezbędnych ustaleń dotyczących działań planowanych.

 


O projekcie
Projekt „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną” realizowany jest w okresie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w partnerstwie z 6 gminami wiejskimi z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentowanymi przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
Cel projektu stanowi zwiększenie udziału mieszkańców partnerskich gmin w planowaniu lokalnej polityki służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieraniu integracji oraz podnoszeniu szans edukacyjnych i zawodowych. W każdej z tych gmin, przy zastosowaniu różnorodnych form partycypacji społecznej, zostaną opracowane strategie rozwiązywania problemów społecznych.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdyż będziemy na niej na bieżąco zamieszczać informacje o planowanych i realizowanych działaniach.

Partnerzy projektu

mapa WM kolor

Logo Dzwierzuty

Gmina Dźwierzuty
położona jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim, w sercu regionu znanego jako „Zielone Płuca Polski”. Sąsiaduje z gminami: Szczytno (gm. wiejska), Pasym, Purda, Barczewo, Biskupiec, Sorkwity, Piecki oraz Świętajno. Pod względem administracyjnym obejmuje 18 sołectw, w których skład wchodzi 41 miejscowości. Największą z nich są Dźwierzuty, będące siedzibą władz samorządowych, większości instytucji lokalnych i firm. Powierzchnia gminy wynosi 26 334 ha, czyli ponad 263 km2. W 2013 roku zamieszkiwało ją 6 787 mieszkańców.
http://www.gminadzwierzuty.pl/

Logo Gorowo IlaweckieGmina Górowo Iławeckie
położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie bartoszyckim. Od wschodu graniczy z gminą Bartoszyce, od południa z gminami Lidzbark Warmiński i Pieniężno, od zachodu sąsiaduje z gminą Lelkowo, natomiast jej północną granicę stanowi granica Polski z Rosją. Gmina zajmuje powierzchnię 41 591 ha, czyli ponad 415 km2. Pod względem administracyjnym obejmuje 36 sołectw, w skład których wchodzą 82 miejscowości. Charakterystyczną cechą jej układu funkcjonalno-przestrzennego jest położenie wokół miasta Górowo Iławeckie, stanowiącego siedzibę jej władz samorządowych, jednak będącego jednocześnie odrębną gminą miejską. W 2013 roku gminę zamieszkiwało 7 066 osób.
http://www.gorowoilaweckie.eu/
http://wrota.warmia.mazury.pl/gorowo_ilaweckie_gmina_wiejska/

Logo IlawaGmina Iława
położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie iławskim. W całości okala miasto Iława, natomiast jej zachodnia granica stanowi jednocześnie granicę województwa. Sąsiaduje z gminami Miłomłyn, Ostróda, Kisielice, Susz, Zalewo, Lubawa, Biskupiec oraz gminą i miastem Nowe Miasto Lubawskie. Gmina Iława zajmuje powierzchnię 42 421 ha, czyli ponad 424 km2. Pod względem administracyjnym obejmuje 27 sołectw, w których skład wchodzi 61 miejscowości podstawowych, zamieszkiwanych łącznie przez 12 855 osób (stan na koniec 2013 r.). Siedzibę władz samorządowych gminy stanowi miasto Iława.
http://www.gmina-ilawa.pl/
http://www.bip.gops.ilawa.pl/

Logo JonkowoGmina Jonkowo
położona jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie olsztyńskim. Sąsiaduje z gminami: Gietrzwałd, Łukta, Świątki, Dywity oraz miastem Olsztyn. Jej powierzchnia wynosi 16 869 ha, czyli ponad 168 km2. Pod względem administracyjnym gmina obejmuje 20 sołectw, w których skład wchodzi 28 miejscowości. Największą z nich jest Jonkowo, będące siedzibą władz samorządowych, większości instytucji lokalnych oraz firm. W 2013 roku gminę zamieszkiwało 7 014 osób.
http://www.jonkowo.pl/
http://www.jonkowo.naszops.pl/

Logo KozlowoGmina Kozłowo
położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie nidzickim. Sąsiaduje z gminami: Działdowo, Iłowo, Janowiec Kościelny, Nidzica, Olsztynek, Grunwald i Dąbrówno. Pod względem administracyjnym gmina obejmuje 30 sołectw, w których skład wchodzi 36 miejscowości. Największą z nich jest Kozłowo, stanowiące siedzibę władz samorządowych. Gmina Kozłowo zajmuje powierzchnię 25 427 ha, czyli ponad 254 km2. W 2013 roku zamieszkiwało ją 6 260 osób.
http://www.kozlowo.pl/

Logo SorkwityGmina Sorkwity
położona jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie mrągowskim. Sąsiaduje z sześcioma gminami: Mrągowo, Piecki, Dźwierzuty, Biskupiec, Kolno i Reszel. Pod względem administracyjnym obejmuje 20 sołectw, w których skład wchodzą 43 miejscowości. Jej powierzchnia wynosi 18 465 ha, czyli ponad 184 km2. W 2013 roku liczba mieszkańców gminy wynosiła 4 712 osób.
http://www.gminasorkwity.pl/
http://www.gopssorkwity.idsl.pl/

Harmonogram działań
1. Zainicjowanie procesu partycypacyjnego planowania strategicznego (marzec - maj 2014)
2. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań społecznych (kwiecień - sierpień 2014)
3. Warsztaty planowania strategicznego (sierpień - listopad 2014)
4. Opracowanie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych (kwiecień - listopad 2014)
5. Konsultacje społeczne projektu strategii (październik 2014 - styczeń 2015)
6. Przedłożenie ostatecznej wersji projektu strategii radzie gminy (grudzień 2014 - luty 2015)
7. Upowszechnianie rezultatów projektu (luty 2015)

 

FUNDUSZE EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z Unią Europejską na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 roku.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org